برنامه های ستاد هفته پژوهش و فناوری آذربایجان غربی
ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش خدمت تمامی پژوهشگران، فرهیختگان و جامعه دانشگاهی
برنامه های ستاد هفته پژوهش و فناوری آذربایجان غربی به شرح پوستر پیوستی
اعلام می گردد.

پوستر

 

معاونت پژوهش و فناوری واحد
تاریخ
1395/09/22
مجموعه
آموزشی
فایل