استفاده از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
دانشجویان متقاضی جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (در تمامی مقاطع تحصیلی) می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد به نشانی soraya.bmn.ir اطلاعات خود را تا تاریخ 95/8/5 در سامانه بارگذاری و گزینه «درخواست استفاده از جایزه های تحصیلی» را فعال کنند تا اطلاعات آنها مورد بررسی قرار گیرد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
تاریخ
1395/08/05
مجموعه
پژوهش
فایل